Chao mung ban doc den voi www.KinhDoanhPhongCachViet.com

Ấn trực tuyến của tạp ch� Kinh Doanh & Phong C�ch xuất bản tại �c

Inter'nal Schools in VN

International Schools in Vietnam

 

HANOI

 

Hanoi International School
48 Lieu Giai Street,
Ba Dinh District, Hanoi
T : (84-4) 832 7379/ 8140
F : (84-4) 832 7535

 

 

Lycee Francais Alexandre Yersin
12 Nui Truc, Giang Vo, Hanoi
T : (84-4) 843 6779
F : (84-4) 823 2033

 

 

United Nations International
School of Hanoi
Phu Thuong Ward,
Tay Ho District, Hanoi
T : (84-4) 758 1551
F : (84-4) 758 1542
 

 

 

 SÀI GÒN

ABC International School

 

28 Troung Dinh Street,
District 3, Ho Chi Minh City
T : (84-8) 930 3533

 

F : (84-8) 930 1289

 

ACG International School Vietnam
Nguyen Thi Dinh Street, Hamlet 2,
Ward An Phu, District 2,
Ho Chi Minh City
T : (84-8) 8214 179
F : (84-8) 8214 177

 

 

 

British International School
225 Nguyen Van Huong Street,
Thao Dien Ward, District 2,
Ho Chi Minh City
T : (84-8) 512 2081
F : (84-8) 512 2082

 

 

 

The International High School
305 Nguyen Trong Tuyen Street,
Phu Nhuan District,
Ho Chi Minh City
T : (84-8) 844 2345
W : intlschool.edu.vn
F : (84-8) 845 2678

 

 

 

 The Australian International
School Saigon
21 Pham Ngoc Thach Street,
Ward 6, District 3,
Ho Chi Minh City
T : (84-8) 822 4992
F : (84-8) 822 5039

 

 

 

Ecole Colette
124 Cach Mang Thang Tam,
Ho Chi Minh City
T : (84-8) 829 1992

 

F : (84-8) 829 1675

 

 

 

 International School Ho Chi Minh City
649A Vo Truong Toan,
An Phu, District 2,
Ho Chi Minh City
T : (84-8) 898 9100
F : (84-8) 887 4022