Chao mung ban doc den voi www.KinhDoanhPhongCachViet.com

Ấn trực tuyến của tạp ch� Kinh Doanh & Phong C�ch xuất bản tại �c

Media Release

 

Tất cả các thông cáo báo chí trong trang này được đăng nhập và cập nhật nhanh chóng sau khi nhận được ngay trong ngày và sẽ được định vị trên trang mạng trong 10 ngày làm việc.

Thông cáo báo chí sẽ được thể hiện bằng tiếng Anh hay tiếng Việt tùy theo nguyên trạng lúc nhận được. Quý đoàn thể hội đoàn hay cá nhân hoạt động với mục đích từ thiện, không được tài trợ quỹ hoạt động từ chính phủ (non state-fund) sẽ được hỗ trợ đăng nhập hoàn toàn miễn phí.

Các đoàn thể hội đoàn có tài trợ của chính quyền (state-fund), tùy theo mục đích hoạt động có thể sẽ được yêu cầu chi trả lệ phí đăng tải (loại nhân nhượng) được chiết giảm từ 30% đến 70% trên biểu giá quảng cáo.

Xin click eMail tòa soạn để gửi bản thông cáo báo chí đến tòa soạn.

Vì không có nhân sự đủ cho mọi việc, tòa soạn rất tiếc không thể nhận đăng tải qua phone hoặc thư gửi bưu điện

UTS:INSEARCH

MEDIA RELEASE – FOR IMMEDIATE RELEASE

 

Hardworking Vietnamese students rewarded

Các sinh viên Việt Nam chăm học được khen thưởng

Four students from Vietnam have had their outstanding academic results acknowledged at a special award ceremony at UTS:INSEARCH in Sydney this month.

Bốn sinh viên đến từ Việt Nam đã có kết quả học tập xuất sắc được công bố tại lễ trao giải đặc biệt tại UTS:INSEARCH Sydney tháng này.

 

Giai Nghi Lam and Thanh Nhan Le were among twenty two students who received prizes for achieving the highest Grade Point Average (GPA) in either their first semester of study or at the end of their courses, at higher education college UTS:INSEARCH.

Lâm Gia Nghi và Lê Thanh Nhân là một trong số hai mươi hai sinh viên nhận giải thưởng có Điểm Trung Bình (GPA) cao nhất trong học kỳ đầu tiên và cả khóa học tại học viện UTS:INSEARCH.

 

The UTS:INSEARCH Dean of Studies, Tim Laurence, who awarded the prizes believes it is important to acknowledge students who have worked hard to achieve outstanding results.

Hiệu trưởng UTS:INSEARCH ông Tim Laurence người trao giải thưởng tin rằng việc công nhận sự chăm chỉ của các sinh viên đã đạt được kết quả xuất sắc là rất quan trọng.

 

“Prize winners and their families should be very proud of what they have achieved. Receiving the highest mark in your program is a very impressive feat,” Mr Laurence said.

“We hope these prizes will encourage them and motivate them to maintain their strong study habits.”

 

“Những bạn sinh viên nhận được giải thưởng và gia đình sẽ rất tự hào về những gì mà các em đạt được. Có được điểm số cao nhất trong quá trình học tập là một thành tích rất ấn tượng,” Ông Laurence chia sẻ.

 

“Chúng tôi hy vọng các giải thưởng này sẽ khích lệ và động viên các em duy trì kết quả học tập xuất sắc này.”

 

Gia Nghi Lam from Ho Chi Minh City, Vietnam achieved the highest grade point average in her first semester of the Diploma of Business program. Gia Nghi Lam was surprised but grateful for being awarded a UTS:INSEARCH Dean’s Merit prize.

Lâm Gia Nghi đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đạt được điểm số trung bình cao nhất trong học kỳ đầu tiên của chương trình Cao Đẳng Kinh Doanh. Lâm Gia Nghi đã bất ngờ nhưng biết ơn vì nhận được giải thưởng UTS:INSEARCH Dean’s Merit.

 

“This prize really means a lot to me. My results would not have been possible without the support of my teachers, I really appreciate all the help they have given me,” Ms Gia Nghi Lam said.

“Giải thưởng này rất có ý nghĩa với tôi. Tôi sẽ không đạt được kết quả này nếu không có sự hỗ trợ của các giảng viên, tôi rất trân trọng sự hỗ trợ hết mình của họ,” Gia Nghi phát biểu.

 

Thanh Nhan Le from Hanoi, Vietnam was also awarded a UTS:INSEARCH Dean Merit’s prize but for his first semester of the UTS Foundation Studies program. Mr Thanh Nhan Le was excited to be awarded the prize and attributed his success to breaking assessments into smaller parts with earlier deadlines.

Lê Thành Nhân đến từ Hà Nội, Việt Nam cũng được giải thưởng UTS:INSEARCH Dean Merit nhưng cho học kỳ đầu tiên của chương trình Dự Bị Đại Học UTS. Lê Thành Nhân đã rất hào hứng khi nhận được giải thưởng và góp phần cho sự thành công của bạn ấy là việc phân chia các bài luận ra từng phần nhỏ và hoàn thành bài luận sớm hơn thời hạn.

 

“If you want to get a good mark on your assessments and exams, the first thing you need to do is understand what the assessment is asking you to do,” Mr Thanh Nhan Le said.

“Nếu bạn muốn đạt được điểm cao cho bài luận hoặc kỳ thi, điều đầu tiên bạn cần làm là hiểu bài luận đang yêu cầu bạn làm gì,” Thành Nhân nói.

 

“By breaking the assessment into smaller bits, you can spread the workload over a couple of days and ensure you complete the assessment in time.”

“Bằng việc chia nhỏ bài luận ra, bạn có thể phân bố khối lượng công việc đều trong một vài ngày và bảo đảm rằng bạn sẽ hoàn tất bài luận đúng thời hạn.”

 

In all, 22 students from different backgrounds, received prizes at the UTS:INSEARCH Semester 1 Prize Night. The four Vietnamese students who received prizes were Gia Nghi Lam from Ho Chi Minh City, Thanh Nhan Le from Hanoi, Thi Ngoc Hiep Dang from Tuyhao City and Hoang Minh Tan from Da Nang.

Tất cả 22 sinh viên đến từ những đất nước khác nhau được nhận giải thưởng tại Đêm Trao Giải Học Kỳ 1 UTS:INSEARCH. Có bốn sinh viên Việt Nam đã được nhận giải thưởng đó là Lâm Gia Nghi đến từ TPHCM, Lê Thành Nhân đến từ Hà Nội, Đặng Thị Ngọc Hiệp đến từ Tuy Hòa và Hoàng Minh Tân đến từ Đà Nẵng.

 

In addition to these prizes, students may be eligible for scholarships at UTS:INSEARCH and the University of Technology, Sydney (UTS), where there are over 1,000 scholarships available to reward achievement and support students in need.

Ngoài các giải thưởng này, sinh viên còn có thể hội đủ điều kiện cho các học bổng khác tại UTS:INSEARCH và trường Đại Học Công Nghệ Sydney (UTS).Có hơn 1,000 học bổng cho các sinh viên có thành tích xuất sắc và nhằm mục đích hỗ trợ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

 

About UTS:INSEARCH

Giới thiệu UTS:INSEARCH

UTS:INSEARCH is the premium pathway provider to the University of Technology, Sydney.

UTS:INSEARCH là nhà cung cấp các chương trình liên thông cao cấp vào trường Đại Học Công Nghệ Sydney.

 

Students begin their studies at UTS:INSEARCH with English studies, a higher education diploma or UTS Foundation Studies program to develop their academic knowledge, confidence and English skills. They then progress to the first or second year of a UTS bachelor degree.

Các sinh viên bắt đầu việc học tập tại UTS:INSEARCH với chương trình Cao Đẳng liên thông hoặc Dự Bị Đại Học UTS sẽ phát triển kiến thức học thuật, sự tự tin và kỹ năng tiếng Anh. Sau đó họ sẽ nhập học vào năm đầu tiên hay năm thứ hai chương trình cử nhân tại UTS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.